Gaurd of Honour Palastine 1940

Gaurd of Honour Palastine 1940

 J.P Foley