Binding sheaves if corn early 1900's

Binding sheaves if corn early 1900's